Všeobecné obchodní podmínky

Níže je aktuální znění Obchodních podmínek. Předchozí verze si můžete prohlédnout v archivu.

Využíváním služeb vyjadřuje zadavatel svůj souhlas s níže uvedenými Obchodními podmínkami společnosti Datlab s.r.o. stanovenými pro používání aplikace Tenderman.

VERZE 1.2

PUBLIKOVÁNO 26. 10. 2020

 1. Předmět obchodních podmínek a vysvětlení některých pojmů
  1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují podmínky pro poskytování služby spočívající ve zpřístupnění webové aplikace sloužící pro průzkum trhu a přípravu veřejné zakázky (dále jen „služba Tenderman“) společností Datlab s.r.o., IČO 24213101, (dále jen „poskytovatel“) prostřednictvím internetových stránek tenderman.cz.
  2. Zadavatelem se rozumí právnická osoba využívající službu Tenderman za účelem přípravy vlastních veřejných zakázek.
  3. Uživatelem se rozumí fyzická osoba užívající službu Tenderman, které byl na základě registrace zřízen uživatelský účet, či které ho zpřístupnil zadavatel.Uživatelským účtem se rozumí přístup ke službě Tenderman vytvořený na základě registrace uživatele či zadavatele.
  4. Registrací se rozumí proces, ve kterém poskytovatel vytvoří pro zadavatele 1 či více uživatelských účtů nebo ve kterém automatizovaně dojde k vytvoření uživatelského účtu na základě žádosti uživatele.
 2. Poskytovaná služba Tenderman
  1. Služba Tenderman umožňuje uživateli především vyhledávat dokumenty a informace použitelné pro provedení průzkumu trhu a stanovení předpokládané hodnoty, vyhledávat zadávací dokumentace z jiných veřejných zakázek zadaných v České republice či vyhledávat reference dodavatelů.
  2. Uživatel je oprávněn užívat službu Tenderman buď na základě jím samostatně provedené registrace, a to v rámci bezplatného zkušebního přístupu (dále jen “zkušební přístup”), nebo na základě registrace zadavatele provedené poskytovatelem po uzavření smlouvy.
  3. Zkušební přístup může být uživateli kdykoli zrušen či jinak omezen, a to i bez jeho předchozího informování.
  4. Smlouva, kterou poskytovatel zpřístupňuje zadavateli službu Tenderman, (dále jen “smlouva”) se řídí těmito obchodními podmínkami, ledaže tato smlouva stanoví jinak. Smlouva obsahuje alespoň
   1. identifikaci smluvních stran,
   2. délku časového období, po které je služba Tenderman poskytována, případně informace, že se služba Tenderman sjednává na dobu neurčitou,
   3. frekvenci placení,
   4. cenu bez DPH,identifikaci kontaktních osob smluvních stran.
  5. Nejkratší období, po které je služba Tenderman zadavateli poskytována, činí 1 rok.
  6. Zadavateli jsou po uzavření smlouvy poskytovatelem vytvořeny a předány přístupové údaje k uživatelským účtům v počtu dle jeho volby. Počet uživatelských účtů, které zadavatel požaduje vytvořit, může být měněn kontaktními osobami, a to nejvýše 1x měsíčně.
  7. Uživatelé jsou oprávněni službu Tenderman používat od okamžiku registrace.
  8. Zadavateli zaniká právo užívat službu Tenderman uplynutím období, na které bylo poskytování služby Tenderman sjednáno. Poskytovatel alespoň 2 měsíce před koncem tohoto období vyzve zadavatele k prodloužení období pro poskytování služby Tenderman formou dodatku smlouvy.
  9. Uživateli zaniká právo užívat službu Tenderman ve zkušebním přístupu podle rozhodnutí poskytovatele, o kterém bude předem informován.
 3. Práva a povinnosti
  1. Poskytovatel se zavazuje poskytovat služby v obvyklé kvalitě v souladu s požadavky zadavatele a těmito obchodními podmínkami, tedy zejména provozovat internetové stránky tenderman.cz tak, aby bylo dosahováno obvyklé kvality. Poskytovatel se zavazuje průběžně odstraňovat chyby a nedostatky zjištěné ve službě a dále ji rozvíjet.
  2. Poskytovatel se zavazuje o významných změnách v aplikaci informovat kontaktní osoby zadavatele.
  3. Poskytovatel má právo použít referenci zadavatele ve svých marketingových prezentacích.
  4. Zadavatel se zavazuje využívat službu Tenderman pouze prostřednictvím vlastních zaměstnanců a pouze pro účely přípravy vlastních veřejných zakázek.
  5. Zadavatel má povinnost chránit přístupové údaje k uživatelskému účtu před ztrátou, odcizením, vyzrazením či zneužitím.
  6. Zadavatel se zavazuje informovat o zjištěných chybách služby Tenderman poskytovatele.
  7. Poskytovatel se zavazuje do 48 hodin, nebo do 16:00 hodin následujícího pracovního dne, podle toho, co nastane později, reagovat na zadavatelem ohlášené chyby.
 4. Cena a platební podmínky
  1. Cena za poskytování služby Tenderman je smluvně sjednána především s ohledem na velikost zadavatele a délku období poskytování služby Tenderman.
  2. Poskytování služby Tenderman ve zkušebním přístupu je bezplatné.
  3. Frekvence placení ceny za poskytování služby Tenderman je roční.
  4. Cena za poskytování služby Tenderman je splatná předem na základě faktury vystavené poskytovatelem.
  5. Fakturu vystaví zadavateli poskytovatel po uzavření smlouvy a dále v pravidelných intervalech daných frekvencí placení. Faktura má splatnost 30 dnů ode dne doručení. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
  6. Zadavatel odpovídá za to, že úhrada ceny za poskytnutou službu bude provedena ve výši a lhůtě splatnosti uvedené na faktuře.
  7. Nezaplatil-li zadavatel ve lhůtě splatnosti fakturu vystavenou za poskytování služby Tenderman, poskytovatel jej prokazatelně upozorní a stanoví náhradní lhůtu pro zaplacení ne kratší než 5 pracovních dnů ode dne doručení upozornění. V případě marného uplynutí náhradní lhůty pro zaplacení má poskytovatel nárok na úrok z prodlení za nezaplacenou cenu ve výši stanovené právními předpisy.
 5. Odpovědnost za škodu a náhrada škody
  1. Poskytovatel není povinen hradit zadavateli náhradu skutečné škody ani ušlého zisku, které vzniknou v důsledku:
   1. omezení, přerušení, neposkytnutí či vadného poskytnutí služby Tenderman,
   2. ztráty, odcizení, vyzrazení nebo zneužití přístupových údajů zadavatele,
   3. užitím chybných či neúplných informací získaných prostřednictvím nástroje.
  2. V ostatních případech za škodu poskytovatel odpovídá do výše poloviny roční ceny za poskytování služby Tenderman.
  3. Zadavatel se dále zavazuje, že nebude poskytovatele činit odpovědným za jakékoliv právní nebo finanční nároky třetích stran vůči zadavateli, které vzniknou v důsledku užívání služby Tenderman.
  4. Uvedené obdobně platí pro uživatele služby Tenderman ve zkušebním přístupu.
 6. Závěrečná ustanovení
  1. Zadavatel má právo v případě hrubého či opakovaného porušení obchodních podmínek ze strany poskytovatele od smlouvy odstoupit a požadovat vrácení poměrné části již zaplacené ceny za dosud nečerpané služby, a to ode dne doručení odstoupení od smlouvy.
  2. Zadavatel je oprávněn vypovědět smlouvu, a to doručením písemné výpovědi do datové schránky poskytovatele s identifikátorem uat9wps. Výpovědní doba trvá 3 měsíce a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi.,Zadavatel, jakož i všichni uživatelé jsou povinni se před zahájením užívání služby Tenderman seznámit s obchodními podmínkami. Pokud kdokoli s obchodními podmínkami nesouhlasí, je povinen se zdržet užívání služby Tenderman.
  3. Poskytovatel si vyhrazuje právo na jednostrannou změnu obchodních podmínek. Změnu obchodních podmínek poskytovatel zadavateli oznámí vždy alespoň 2 měsíce před datem účinnosti této změny společně s obsahem této změny. Oznámení o změně obchodních podmínek zašle poskytovatel do datové schránky zadavatele. Zadavatel má právo odmítnout tuto změnu obchodních podmínek až do okamžiku účinnosti této změny, přičemž tímto odmítnutím platí, že dnem předcházejícím změně obchodních podmínek zadavatel vypovídá smlouvu, a to bez výpovědní doby.
  4. Věci neupravené obchodními podmínkami se řídí příslušnou právní úpravou platnou v České republice. Závazkový vztah mezi poskytovatelem a zadavatelem se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.
Copyright 2021 Datlab s.r.o. | Spisová značka: C 189197 vedená u Městského soudu v Praze | b.ú. 7045045001/5500 (Raiffeisenbank a.s.)
kontakt@datlab.eu